skip to Main Content

Samenwerken aan passende en betaalbare jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De deelnemende gemeenten in regio Holland Rijnland hebben deze taak gezamenlijk en in samenwerking met jeugdhulpaanbieders opgepakt. Met inzet van maatschappelijke partners heeft Holland Rijnland sinds 2015 een goede beweging in gang gezet. Bij de doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel werken gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen aan verbetering om passende en betaalbare jeugdhulp te bieden.
Bekijk het filmpje hieronder.

Jeugdhulp op school

Bekijk hieronder het filmpje over goede voorbeelden van jeugdhulp op scholen.

Werken vanuit 7 segmenten

Gemeenten en aanbieders in regio Holland Rijnland kijken met een brede blik naar wat kinderen en gezinnen nodig hebben en stemmen hun professionele inzet daarop af. Gemeenten gaan sterker de verbinding leggen met het lokale voorveld en met andere lokale beleidsvelden zoals sport, cultuur, participatie, onderwijs, Wmo, wonen en gezondheid. Op deze manier wordt zoveel mogelijk aangesloten op de leefomgeving van kinderen en gezinnen. Vanaf 1 januari 2022 wordt samengewerkt op basis van 7 segmenten waarin diverse jeugdhulpvormen zijn onderverdeeld. Hierbij wordt afgebakend wat wel of geen jeugdhulp is. Wat geen jeugdhulp is valt onder de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, het onderwijs, het voorliggend veld of de eigen verantwoordelijkheid van ouders.
Bekijk het filmpje hieronder.

Door deze segmentindeling is er beter zicht op de verschillende vormen jeugdhulp en het hele zorglandschap. Dankzij de integrale samenwerking en de organisatie van jeugdhulp op basis van segmenten krijgen gezinnen zoveel mogelijk direct de juiste hulp op het juiste moment. Soms wordt meteen zware hulp ingezet en in andere situaties kan lichte hulp voldoende zijn. Deze hulp wordt afgestemd op de leefwereld van jeugdigen zodat zij zoveel mogelijk normaal kunnen opgroeien in een vertrouwde omgeving, thuis of dichtbij huis. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor kinderen primair bij de ouders ligt en dat professionele hulp alleen gaat naar gezinnen waar het echt niet anders kan.
Algemene infographic

Ontwikkeltafels

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten werken op de ontwikkeltafel per segment samen aan het verbeteren van jeugdhulp. Daarnaast is er een segmentoverstijgende ontwikkeltafel.

Open house en flexibele overeenkomsten

Contracten met gecontracteerde aanbieders zijn omgezet naar hernieuwde overeenkomsten. Bij voortschrijdend inzicht is het binnen de overeenkomsten mogelijk om tussentijdse aanpassingen door te voeren zoals tariefswijzigingen en andere contractuele voorwaarden. Deze aanscherping leidt tot een verbetering van het zorglandschap. Inspanningsgerichte bekostiging en budgetplafonds per aanbieder blijven het uitgangspunt, waarbij ook de mogelijkheden voor beschikbaarheidsfinanciering worden verkend. Jeugdhulpaanbieders maken voor hun eigen segmenten transformatieplannen en zijn hierdoor medeverantwoordelijk voor passende en betaalbare jeugdhulp. Het inkoopmodel volgens open house methodiek blijft bestaan.

Aangesloten gemeenten bij regio Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende subregio’s:

  • Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude)
  • Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen
  • Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop)

De Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de gemeente Nieuwkoop kopen de gespecialiseerde jeugdhulp (segmenten 1 tm 5), crisis (segment 6) en veiligheid (segment 7) samen in. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen de gespecialiseerde jeugdhulp zelf in. Het segment veiligheid, de gesloten jeugdhulp en de crisisbereikbaarheidsdienst kopen zij wel regionaal in. Vanaf 2023 sluit Nieuwkoop ook voor de inkoop van de (gespecialiseerde) jeugdhulp aan bij de Rijnstreek.

Klik om de afbeelding te vergroten

Back To Top Ga naar de inhoud