skip to Main Content

Terugblik algemene ontwikkeltafel 14 september

Enkele keren per jaar organiseert de Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) een algemene ontwikkeltafel voor alle jeugdhulpaanbieders. Tijdens deze tafels worden onder meer contractuele wijzigingen besproken en kunnen ook andere onderwerpen die voor alle aanbieders van belang zijn aan de orde komen.

Op 14 september werden een aantal zaken ingebracht die goed zijn om nog eens op een rij te zetten:

Status aanhakende gemeenten

Per 1 januari gaan de gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten ook gebruik maken van de dienstverlening van Serviceorganisatie Zorg. De voorbereidingen verlopen voorspoedig. De reeds in onze regio gecontracteerde aanbieders krijgen automatisch een aangepast contract en, indien van toepassing, een toevoeging op het budget. Medio oktober ontvangen aanbieders een uitgebreide informatiebrief van SO Zorg over dit onderwerp.

Facturatie- en betaaltermijn

Met ingang van 2023 is de facturatietermijn door SO Zorg aangescherpt van 2 maanden naar 1 maand. Dit is om beter de uitputting van de budgetten te kunnen monitoren. Veel aanbieders dienen hun facturen gelukkig op tijd in, maar sommige aanbieders lukt dit nog niet. SO Zorg is hier de eerste maanden coulant mee omgegaan, maar handhaaft met ingang van juni strakker op tijdige facturatie. Aanbieders die te laat zijn, krijgen hun facturen niet betaald.

Tegelijkertijd is de frequentie van betalingen verlaagd van 1 keer per week naar 1 keer per 2 weken. Dit is gedaan om de administratieve last bij SO Zorg te verlagen.

Kostenontwikkeling 2023/2024

De uitgaven voor jeugdhulp laten in 2023 een fors stijgende trend zien. Daarmee worden de beschikbare middelen vanuit gemeenten overschreden. Gemeenten nemen daarom een aantal begrotingsmaatregelen (zie het artikel daarover). Tegelijkertijd betekent dit dat de aanbieders voor 2024 mogelijk vanuit SO Zorg geconfronteerd gaan worden met verlagingen van de maximale bestedingsruimte. De SOZ heeft ook de maximale bestedingsruimten mogelijk anders verdeeld over de segmenten 3 en 4 om het groepswerk in plaats van individuele begeleiding te stimuleren.

Beschikbaarheidswijzer

Om de Beschikbaarheidswijzer beter bruikbaar te maken voor verwijzers is het wenselijk dat aanbieders de juiste kenmerken selecteert die van toepassing zijn op hun zorgaanbod. Medio september had nog slechts 50% van de aanbieders dat gedaan. De oproep is dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Daarbij is het van belang dat kritisch gekeken wordt naar de kenmerken die geselecteerd worden; als aanbieders alle kenmerken selecteren, heeft dat weinig onderscheidende waarde en zijn verwijzers er niet mee geholpen.

Verder worden aanbieders geacht de informatie over wachttijden in de Beschikbaarheidswijzer elke 2 weken te actualiseren. Juiste informatie over wachttijden in de Beschikbaarheidswijzer scheelt veel onnodig bellen en gebeld worden tussen verwijzer en aanbieder. Per 2024 wordt deze eis opgenomen in het contract en wordt dit gemonitord.

Contractwijzigingen per 2024

Per 2024 worden diverse tekstuele en kleine technische wijzigingen doorgevoerd in de contracten. Enkele in het oog springende wijzigingen zijn:

  • instroom van nieuwe aanbieders is vanaf 2024 nog maar 1 keer per jaar mogelijk in plaats van 2 keer;
  • de dienst Vervoer wordt uit de dienstomschrijvingen gehaald; alleen voor 5 aanbieders die hiervoor gecontracteerd zijn, worden hierover afspraken in hun contracten opgenomen. Vervoer kan daarmee niet meer door aanbieders verzorgd of gefactureerd worden. Ambulante begeleiding geven tijdens vervoer is daarmee ook niet (meer) mogelijk.

Landelijk uniform aanmeldformulier GI’s voor jeugdhulp

Om aanmeldingen efficiënter en effectiever te laten verlopen is afgelopen tijd binnen regio Zuid-west 4 gewerkt aan één aanmeldformulier voor de hele regio. De beoogde startdatum staat op 1 december aanstaande. Na 6 maanden wordt het geëvalueerd.

Back To Top Ga naar de inhoud