skip to Main Content

Steeds betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in Holland Rijnland

Om de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp te verbeteren, is een duidelijke gezamenlijke sturing op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau nodig. Dit voorjaar is een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit een afvaardiging van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gestart met een kick-off. Op 31 augustus heeft de eerste inhoudelijke bijeenkomst plaatsgevonden.

Intensievere samenwerking vanaf 2019

In de afgelopen jaren is in de regio Holland Rijnland door zowel gemeenten als onderwijs geïnvesteerd in een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten, samenwerkingsverbanden en mbo hebben dat in maart 2019 bekrachtigd met een gezamenlijke notitie, waarin leidende principes en vijf gezamenlijke ambities zijn opgesteld. Gezamenlijke inzet op regionaal, sub-regionaal en lokaal niveau op deze ambities heeft sinds 2019 o.a. geleid tot verschillende maatwerktrajecten, een verbetering van de verzuimaanpak en de inzet van Jeugdhulp op school in het gespecialiseerd onderwijs.

Sinds 2022 ook gezamenlijke sturing

In 2022 zijn de ambities en leidende principes op basis van de landelijke ontwikkelingen herijkt. Tegelijkertijd is een overlegstructuur onderwijs-jeugdhulp op Holland Rijnland niveau gevormd. Deze overlegstructuur werkt sinds 2022 met een ambtelijke regionale werkgroep. Hierin zitten zowel vertegenwoordigers van de gemeenten als van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast zijn ook de gemeentelijke jeugdteams (toegang) en Regionaal Bureau Leerrecht vertegenwoordigd. De bestuurlijke regiegroep onderwijs-jeugdhulp is dit jaar ook al twee keer bij elkaar gekomen.

Twee ambities leidend

De regiegroep stuurt erop dat de regionale werkgroep stappen zet vanuit twee ambities: een heldere route en lerende aanpak ​in de samenwerking onderwijs-jeugdhulp en daarnaast het creëren van een onderwijszorgcontinuüm (beschikbaarheid en vloeiende overgangen tussen onderwijs en zorg voor alle jeugdigen)​. Een van de eerste successen is dat er voor dit laatste een regionale procesregisseur aangesteld gaat worden. Geïnteresseerd? Lees hier <link naar volgende artikel> snel verder.

Back To Top Ga naar de inhoud