skip to Main Content

Automatisch berichtenverkeer

Regio Holland Rijnland maakt sinds 2017 gebruik van het automatisch berichtenverkeer. De facturatie voor aangesloten gemeenten binnen regio Holland Rijnland verloopt uitsluitend via dit berichtenverkeer. Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn hiervan uitgezonderd. Regio Holland Rijnland maakt gebruik van het berichtenverkeer om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor jeugdhulp mogelijk te maken en werkt volgens de meest recente versie van de iStandaarden, zie https://istandaarden.nl. Het berichtenverkeer is een middel om inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van bestedingen, doorlooptijden, budgetuitnutting en wordt gebruikt voor facturatie en betaling van geleverde hulp.

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunnen gesteld worden via  jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland kan geen advies geven over het gebruik van softwarepakketten aan jeugdhulpaanbieders.

Stappenplan van aanmelding tot facturatie (zie protocol bedrijfsvoering):

 1. Cliënt wordt via verwijzer (JGT, huisarts, jeugdarts, medisch specialist) bij de jeugdhulpaanbieder aangemeld
 2. Jeugdhulpaanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (JW315) via Vecozo naar de Serviceorganisatie Zorg.
 3. Het verzoek om toewijzing (JW315) wordt door Serviceorganisatie Zorg – indien akkoord – omgezet naar een toewijzingsbericht (JW301). Dit toewijzingsbericht wordt door de Serviceorganisatie Zorg via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) naar Vecozo gestuurd. Daar kan de jeugdhulpaanbieder dit toewijzingsbericht ophalen (handmatig of automatisch).
 4. Jeugdhulpaanbieder verstuurt maandelijks via Vecozo een factuur (JW323).
 5. Holland Rijnland streeft ernaar om goedgekeurde facturatieberichten binnen 7 werkdagen te betalen.

Het protocol bedrijfsvoering geeft toelichting over het gebruik van het automatisch berichtenverkeer.

Betaling jeugdhulp

De wettelijke betaaltermijn voor facturen/declaraties is 30 dagen. Serviceorganisatie Zorg maakt echter elke twee weken een betaling op. Facturen/declaraties die zijn verwerkt en goedgekeurd vóór de dinsdag van desbetreffende week zullen hierin worden meegenomen. Na ontvangst van de Jw323 berichten heeft SOZ vijf werkdagen om ingediende berichten te verwerken. Dit is ook opgenomen in het protocol bedrijfsvoering. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden een betaling wordt uitgesteld dan zal dit zichtbaar zijn op onze website.

Overzicht betaalweken 2024

 • Week 02
 • Week 04
 • Week 06
 • Week 08
 • Week 10
 • Week 12
 • Week 14 – betaling vindt begin week 15 plaats
 • Week 16
 • Week 18
 • Week 20
 • Week 22
 • Week 24
 • Week 26
 • Week 36
 • Week 38
 • Week 40
 • Week 42
 • Week 44
 • Week 46
 • Week 48
 • Week 50
 • Week 51

Week 28 t/m 34 zullen nog nader worden bepaald i.v.m. het zomerreces.

Protocol bedrijfsvoering

Het protocol bedrijfsvoering | 535 kb, versie februari 2024 | is een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

Verantwoording

Verantwoording is bedoeld om zekerheid te krijgen over bestedingen. De samenwerkende gemeenten leggen elk via hun eigen jaarrekening verantwoording af over de bestedingen van de ontvangen middelen voor jeugdhulp. Voor de uitvoering van de Jeugdwet dienen de regio Holland Rijnland én de individuele gemeenten zekerheid te krijgen over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de besteding van de ter hen beschikking staande middelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat opdrachtnemers verantwoording afleggen aan de samenwerkende gemeenten. De regels kunnen jaarlijks veranderen. De landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en regionale wijzigingen zijn hier debet aan. De jeugdhulpaanbieders worden jaarlijks tijdig – uiterlijk medio december- geïnformeerd over de wijze van verantwoording. Neem voor vragen over het verantwoordingsproces contact op via jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl.

Back To Top Ga naar de inhoud