skip to Main Content

Ontwikkeltafel 12 juli 2017 – EED

Woensdag 12 juli 2017
13:00 uur – 15:00 uur
Holland Rijnland, Boardroom
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

 1. Welkom en opening
  • Vaststellen agenda en mededelingen
 2. Besluitenlijst overlegtafel 6 oktober 2016
 3. Budgetten en plafonds
  Een aantal aanbieders heeft al te maken met het bereiken van het budgetplafond. Doel van deze bespreking is meer inzicht krijgen in de problematiek en afspraken maken, zodat een eenduidige betekenis wordt gegeven aan het begrip: budgetuitnutting.
 4. Protocol dyslexie
  • De samenwerkingsverbanden hebben het document: signalering, diagnostiek en behandeling in de regio Holland Rijnland. Up to date gebracht. Voor ligt het laatste concept ter bespreking.
  • De samenwerkingsverbanden stellen voor een eenduidig aanmeldformulier te gebruiken. Ter bespreking.
  • Individueel handelingsplan lezen/spellen
   196 kb
  • Leerlingdossier dyslexie
   3,53 mb
 5. Uitvraag en analyse cijfers dyslexie in Holland Rijnland
  In april is een uitvraag gedaan. De eerste analyses zijn inmiddels uitgevoerd. Elske presenteert de eerste resultaten.
 6. Casussen en vragen vanuit de aanbieders
  Diverse aanbieders hebben casussen en vragen aangeleverd ter bespreking op de tafel.

  • Hoe gaan we om met hoogbegaafde kinderen die EED kunnen hebben, maar geen drie maal e-score laten zien. (NB Er is een protocol in de maak bij het NKD, maar het is niet bekend wanneer die gereed is.)
  • Ouders kunnen na de diagnose kiezen voor een andere aanbieder. Welke afspraken kunnen we vastleggen zodat die ouders en hun kind niet worden geconfronteerd met nieuwe diagnostiek.
  • Hoe is shopgedrag te voorkomen?
  • Binnen Holland Rijnland is het een voorwaarde dat een gecontracteerde aanbieder hierbij aangesloten is om behandelingen te mogen declareren. De meeste gecontracteerde aanbieders zijn al aangesloten, een enkeling is er mee bezig. Deze mogen dan (nog) geen behandelingen declareren. Vraag er dus naar bij het aanmelden.
   In de lijst met aanbieders staan inderdaad partijen genoemd die niet aangesloten zijn bij het kwaliteitsinstituut. Ik wist niet dat het mogelijk was om dan een contract te ontvangen. Ik ben heel erg benieuwd om hoeveel partijen het gaat en hoe de regio hiermee om gaat. Mogen zij wel diagnostiek uitvoeren? Moeten ze binnen X maanden aangemeld zijn om hun contract te behouden? Kunnen kinderen al wel bij hen aangemeld worden?
  • Welk aanbod hebben aanbieders voor preventie van leesproblemen met bijvoorbeeld BOUW! En welk aanbod hebben aanbieders voor leerlingen uit jullie regio die tussen ‘wal en schip’ vallen: wel dyslexie maar geen ernstige dyslexie waardoor ze geen recht hebben op een vergoed EED traject.
  • Ouders kunnen bezwaar hebben tegen het oordeel van een aanbieder dat een kind niet voor vergoedde zorg in aanmerking komt. Daar is nu een procedure voor in de maak.
 7. Rondvraag en sluiting
  Bijlage procedure bezwaar

  Holland Rijnland werkt niet met beschikkingen. Er is nu een casus waarbij een ouder bezwaar wil maken tegen het oordeel van een aanbieder dat er geen sprake is van vermoeden EED omdat het schooldossier dat niet aantoont (niet drie maal een E). En dat er dus geen sprake kan zijn van een diagnosetraject.
  De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland handelt op dit moment als volgt:

  • De ouders kunnen een bezwaar indienen bij de gemeente waar zij wonen. Het bezwaar wordt dan door de commissie bezwaar van die gemeente beoordeeld op de eisen van ontvankelijkheid en wanneer het bezwaar ontvankelijk is, wordt beoordeeld of het bezwaar gerond is.
  • De ouders kunnen alleen bezwaar maken wanneer er een voor bezwaar vatbaar besluit is genomen. Wanneer het over jeugdhulp gaat, dan maakt het JGT op dat moment een beschikking. Voorstel is dat voor deze casus ook te vragen.
Back To Top Ga naar de inhoud