skip to Main Content

Ontwikkelingen JeugdzorgPlus

In het afgelopen jaar is het aantal JeugdzorgPlus-plaatsingen in een fors tempo afgenomen. Hoewel dit enerzijds een positieve ontwikkeling is, kent deze ontwikkeling ook nadelige gevolgen. Dit betreft met name de financiële situatie van de jeugdhulpaanbieders die JeugdzorgPlus aanbieden.

JeugdzorgPlus is een gesloten jeugdhulpvorm voor jeugdigen die voor zichzelf en/of hun omgeving een gevaar vormen. Lichtere vormen van jeugdhulp bieden voor deze groep jeugdigen geen oplossing meer. De samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben de ambitie om JeugdzorgPlus af te bouwen en in plaats daarvan meer intensieve ambulante jeugdhulpvormen en kleinschalige verblijfsvoorzieningen in te zetten. Dit sluit aan bij de ambitie om jeugdigen zo thuis als mogelijk te laten opgroeien. Dus zoveel mogelijk voorkomen dat een jeugdige uit huis wordt geplaatst en als thuis wonen (tijdelijk) niet meer kan, jeugdigen laten opgroeien in een situatie die zoveel mogelijk op een thuis lijkt.

Snelle afbouw van JeugdzorgPlus

Deze ambitie van de gemeenten in de regio Holland Rijnland, is een beweging die ook landelijk te zien is en waar het afgelopen jaar veel maatschappelijke aandacht voor is geweest. Het gevolg hiervan is, dat de afbouw van JeugdzorgPlus sneller gaat dan voorzien. Dit is een positieve ontwikkeling die echter ook nadelige gevolgen kent. Dit betreft met name de financiële situatie van de jeugdhulpaanbieders die JeugdzorgPlus aanbieden. Want de vaste lasten van de aanbieders van gesloten jeugdhulp (o.a. huisvestingslasten en personeelslasten) blijven gelijk terwijl de dalende instroom voor teruglopende inkomsten zorgt.

Hoewel de instroom van jeugdigen in een JeugdzorgPlus-instelling terugloopt, vervult deze vorm van jeugdhulp (vooralsnog) een cruciale functie in ons zorglandschap. Samen met de betreffende aanbieders en de andere jeugdhulpregio’s in ons landsdeel (Haaglanden, Midden-Holland, Rijnmond en Zuid Holland-Zuid) wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat de zorgcontinuïteit voor de jeugdigen die deze vorm van gesloten jeugdhulp nodig hebben, wordt gewaarborgd.

Voor meer informatie Mathilda Molenaar: m.molenaar@nieuwkoop.nl

Back To Top Ga naar de inhoud