skip to Main Content

Nieuwsbrief juni 2023

Via deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van wat er speelt op het dossier Jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Voelt u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen aan collega’s of andere medewerkers in de Jeugdhulp die geïnteresseerd zijn in het nieuws. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via het emailadres onderaan deze nieuwsbrief. Voor vragen of opmerkingen en het aanleveren van copy kunt u terecht bij Jolanda Joossen: j.joossen@leiden.nl.

In deze nieuwsbrief naast aandacht voor lopende projecten vooral veel aandacht voor hoe er gewerkt wordt aan de integrale aanpak van de wachttijden.

Veel leesplezier!


Bestuurlijke bijeenkomst integrale aanpak wachttijden

Een belangrijke prioriteit van de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland is om de wachttijden terug te dringen. Op 25 mei jl. heeft een eerste bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden met bestuurders van diverse gecontracteerde aanbieders, toegangsteams, Gecertificeerde Instellingen en gemeenten. Aan de hand van een praatplaat, opgesteld door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, zijn knelpunten en actielijnen besproken en aangevuld door de deelnemers. Dit vormt de basis voor de integrale wachttijden aanpak.

Lees verder

 


Preview publicatie NJi over urgentiebepaling: Als het moet, dan kan het!

Agnes Derksen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) had de uitnodiging van regio Holland Rijnland aangenomen om alvast inzicht te geven in de publicatie over Urgentiebepaling, die volgende maand uitkomt. Een mooie mix van medewerkers van lokale teams, Gecertificeerde Instellingen, het Zorg- en Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming en mensen werkzaam bij jeugdhulpaanbieders waren hierbij op 8 juni 2023 aanwezig.

Lees verder

 


Voorbeeld beschikbaarheidswijzer

De beschikbaarheidswijzer

Sinds 2019 maakt de regio Holland Rijnland gebruik van de Beschikbaarheidswijzer. De Beschikbaarheidswijzer is beschikbaar als app op de telefoon en als website: beschikbaarheidswijzer.nl

De Beschikbaarheidswijzer is gebruiksvriendelijk voor jeugdhulpaanbieders, verwijzers en ouders van jeugdigen en geeft inzicht in de beschikbaarheid van jeugdhulp voor diverse zorgvormen. De Beschikbaarheidswijzer zorgt voor:

  • overzicht van het aanbod in de regio
  • inzicht in de bijbehorende wachttijden.
Lees verder

 


Infographic over het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Vertalen werkwijze Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar regio Holland Rijnland

Het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming heeft tot doel om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Het maakt deel uit van een bredere aanpak voor gezinnen, inclusief die zonder kinderen, die te maken hebben met onveiligheid. Het sluit aan bij de integrale aanpak van wachtlijsten, de beweging “Wij gaan voor NUL” en het project ‘Samenwerken aan Veiligheid’.

Lees verder

 


Samenwerken aan Veiligheid –een samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader

De werkwijze Samenwerken aan Veiligheid is in 2019 klein gestart en in het najaar van 2022 uitgerold over alle 21 jeugdteams in de regio. De aanname is dat door de samenwerking tussen de lokale Jeugdteams en de Gecertificeerde Instellingen (GI), gezinnen beter kunnen worden beschermd.

Verslag van een gesprek tussen mw. Van Elten en mw. La Grand namens de Toegang en mw. Holterman, jeugdbeschermer bij de William Schrikker Stichting.

Lees verder

 


De crisisbereikbaarheidsdienst onder de loep

Gemeenten zijn in de regio Holland Rijnland verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp in crisissituaties. In de jeugdwet is vastgelegd dat crisishulp te allen tijde bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Om te onderzoeken hoe dit proces momenteel verloopt en waar verbetering mogelijk is, is gesproken met de huidige bereikbaarheidsdienst, met crisishulpaanbieders en verwijzers. Het doel is om snellere en gerichtere ondersteuning te bieden aan inwoners in een crisissituatie.

Lees verder

 


Jaarrapportage 2022

De Jaarrapportage Jeugdhulp 2022 van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is verschenen. In deze rapportage worden de gegevens over aantallen cliënten en kosten over het jaar 2022 in beeld gebracht. Dit gebeurt voor verschillende zorgvormen en voor de verschillende gemeenten.

Lees verder

 


Gezamenlijke werving pleeg- en gezinshuisouders

Vijf organisaties voor gezinshuisouders en pleegzorgouders werken samen met de gemeenten van Holland Rijnland aan de werving voor pleeg- en gezinshuisouders. Het doel is om steeds meer kinderen huiselijk te laten opgroeien als dat tijdelijk of niet mogelijk is bij hun eigen ouders.

Lees verder

 


JeugdzorgPlus onder interbestuurlijk toezicht

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat de instroom van jeugdigen in de JeugdzorgPlus sneller gedaald is dan verwacht. En dat dit leidt tot grote financiële problemen bij de instellingen die deze jeugdhulp verlenen (Schakenbosch en iHUB). Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft in oktober 2022, op advies van de Jeugdautoriteit, de gemeenten in landsdeel ZuidWest onder interbestuurlijk toezicht (IBT) gesteld. Wat betekent dit concreet?

Lees verder

 


Deel uw mening over de website www.jeugdhulphollandrijnland.nl

We gebruiken de zomermaanden om de gezamenlijke website van de samenwerkende gemeenten en de Serviceorganisatie Zorg een goede opknapbeurt te geven. Wij vinden dat het nodig is, maar we horen uiteraard ook graag uw mening. Via deze LINK stellen we u enkele vragen over de huidige website. Invullen kost slechts enkele minuten.

Lees verder

 Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl

Back To Top Ga naar de inhoud