skip to Main Content

Informatie toetredende gemeenten aan jeugdhulpregio Holland Rijnland.

Presentaties

Op 27 en 28 maart hebben digitale bijeenkomsten plaatsgevonden waar meer is uitgelegd over het contracteringsproces en de Serviceorganisatie Zorg.

Q&A Toetreding nieuwe gemeente aan jeugdhulpregio Holland Rijnland.

Deze QenA is een rubriek waar de eerste vragen beantwoord worden.
Deze antwoorden maken geen onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten.

Versie 27 februari 2023

Vragen over contracteringsproces

Ben ik als aanbieder verplicht gecontracteerd te worden?

Nee, een aanbieder is niet verplicht. Echter, zonder contract kan geen zorg verleend worden. Als een aanbieder besluit geen contract aan te gaan, betekent dit dat de zorg overgedragen moet worden.

Wat is het een voordeel als ik mij snel als geïnteresseerde aanmeld?

De contractering start per 1 januari 2024. Er zijn nog veel aanbieders niet gecontracteerd in Holland Rijnland die zorg verlenen in de toetredende gemeente en mogelijk wel willen gecontracteerd willen worden. Een snelle aanmelding betekent dat tijdig het proces van contractering gestart kan worden. Een aanbieder heeft dan eerder zicht dat deze gecontracteerd is. Inzicht in budget ontvangt een aanbieder in Q4 2023.
Een aanbieder kan zich formeel tot uiterlijk 1 september aanmelden. Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk vóór 1 juli 2023 om het proces tijdig te kunnen organiseren.

Moet ik mij ook aanmelden als geïnteresseerde als ik al een contract heb in Holland Rijnland? Gaat het contract niet automatisch over?

Wij vragen u zich als geïnteresseerde aan te melden uiterlijk 1 juli 2023. Het contract gaat niet automatisch over. Dit geeft de Serviceorganisatie Zorg inzicht en dan kunnen met de aanbieder tijdig passende afspraken (budget, diensten, tarieven) gemaakt worden.

Als ik mij niet aanmeld als geïnteresseerde voor een contract. Wat gebeurt er dan?

Als een aanbieder zich niet aanmeldt als geïnteresseerde, kan de Serviceorganisatie Zorg geen contract afsluiten. De zorg zal moeten worden overgedragen aan een wel gecontracteerde aanbieder.

Waar moet een aanbieder zich aanmelden?

Een aanbieder die nu nog niet gecontracteerd is binnen Holland Rijnland kan zich aanmelden via deze website.>
Een reeds gecontracteerde aanbieder kan zich aanmelden bij: jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl.

Welke uitsluitingscriteria en geschiktheidseisen hanteert Holland Rijnland?

Zie hiervoor de Bijlage 8 “Instructiedocument Bestuurlijke aanbesteding gewijzigd open systeem van afspraken jeugdwet”, blz 12 van het huidige contract.
Het bewijsmateriaal wordt bij voorkeur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1juli 12.00 uur aangeleverd worden om het proces van contractering tijdig te kunnen starten.

Wat gebeurt er als een aanbieder op dit moment zorg biedt, maar niet voldoet aan de kwaliteitseisen in Holland Rijnland?

Als een aanbieder niet voldoet aan de kwaliteitseisen kan geen contract tot stand komen. De zorg zal overgedragen moeten worden aan een gecontracteerde aanbieder. Er worden afspraken gemaakt over de periode van overdracht.

Hoe ziet de overdracht van cliënten eruit als een huidige aanbieder vanaf 1 januari 2024 niet gecontracteerd wordt?

Als de zorg op korte termijn eindig is, kan met de huidige aanbieder een tijdelijke afspraak gemaakt worden voor de zorgcontinuïteit. Dit om te voorkomen dat bij de cliënt versnippering van zorg plaatsvindt. De maximale periode van het tijdelijke contract is 3 maanden.

Kan een aanbieder zich opnieuw aanmelden als deze in eerste instantie niet voldeed aan de kwaliteitseisen?

Ja, dat kan. Hierbij wel rekening houdend met de doorlooptijd van het contracteringsproces en de momenten van instroom (per 1 januari en 1 juli van een jaar).

Kan een aanbieder worden afgewezen bij nieuwe aanmelding Holland Rijnland?

Als een aanbieder niet voldoet aan de uitsluitingscriteria en  geschiktheidseisen.

De toetredende gemeente besteedt nu een bepaald budget aan jeugdhulp; hoe wordt daar in de nieuwe situatie mee omgegaan?

Het beschikbare budget 2024 is benodigd voor de cliënten uit de toetredende gemeente. Vanaf 2025 maakt de toetredende gemeente “gewoon” onderdeel uit van de regio Holland Rijnland en gaat mee in de reguliere manier van verdeling van budgetten en de beschikbare middelen.

Zijn in Holland Rijnland geen maatwerk-contract-mogelijkheden (omdat geen zorg geboden kan worden zonder contract)?

In Holland Rijnland kan geen zorg geboden worden zonder een contract. Maatwerk is in dit proces van de toetredende gemeenten maximaal 3 maanden mogelijk.

Vragen over het berichtenverkeer en beschikkingen

Werkt de regio Holland Rijnland met beschikkingen?

De regio Holland Rijnland werkt beschikkingsvrij. Dit betekent dat na een geldige verwijzing de jeugdhulpaanbieder de jeugdige kan aanmelden middels een JW315 bericht. Door  de Serviceorganisatie Zorg volgt de controle woonplaatsbeginsel en contractafspraken waarna een JW301-bericht kan worden afgegeven.
Dit JW301 bericht kan gebruikt worden om de zorg daadwerkelijk te starten. Op basis van het JW301-bericht kan worden gefactureerd. De facturatie valt onder de maximale bestedingsruimte daarom geeft het JW301-bericht geen budgetrecht.

Er kan alleen door officiële verwijzers worden doorverwezen naar een jeugdhulpaanbieder.

Wie zijn de officiële verwijzers in de regio Holland Rijnland?

Dit zijn de lokale Toegangsteams, de gecertificeerde instellingen, het CIT in crisissituaties, medische specialisten, rechtbank en de huisartsen.

Lopen de afgegeven beschikkingen van de toetredende gemeente door in 2024?

Reeds afgegeven beschikkingen door de toetredende gemeente blijven een verantwoordelijkheid van deze gemeente. Dit betekent dat deze beschikking overgenomen wordt door de Serviceorganisatie Zorg.
Als de aanbieder in 2024 in Holland Rijnland gecontracteerd is, kan de zorg gecontinueerd worden conform de contractafspraken 2024.
Als de aanbieder niet gecontracteerd is, moet de zorg binnen 3 maanden na 1 januari 2024 overgedragen worden.

Is een afgegeven JW301-bericht uit de toetredende gemeente een beschikking?

Nee.

Wij werken niet met het berichtenverkeer. Wat is dit? Waar kan ik hier informatie over vinden?

Het JW berichtenverkeer stelt gemeenten en zorgaanbieders in staat om berichten over cliënten uit te wisselen op het gebied van de Jeugdwet. Holland Rijnland heeft het berichtenverkeer op onderstaande vlakken ingericht:

  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de declaratie van geleverde zorg.

Meer informatie is te vinden op: https://www.inlichtingenbureau.nl
Gebruik van het berichtenverkeer is in Holland Rijnland verplicht.

Moet ik als nieuwe aanbieder het berichtenverkeer gebruiken?

Ja, in de regio Holland Rijnland worden geen papieren facturen verwerkt voor de facturatie van zorg. De aanbieder is verplicht de geleverde zorg middels het berichtenverkeer vanaf 1 januari 2024 aan te melden en te declareren.

Worden de wijzigingen in de update van de landelijke i-Standaarden in het berichtenverkeer van 1 april 2023 meegenomen in Holland Rijnland?

Ja, deze wijzigingen zijn landelijk en worden (voor Voorschoten) door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden geïmplementeerd. Deze zullen ook in Holland Rijnland van toepassing zijn.

Kunnen al berichten in 2023 toegestuurd worden naar het Serviceorganisatie Zorg?

Nee, dit is technisch niet mogelijk.
Daarnaast start de juridische relatie tussen de toetredende gemeente en de regio Holland Rijnland per 1 januari 2024. Dit maakt dat de Serviceorganisatie Zorg pas vanaf 1 januari 2024 op deze juridische grondslag werkzaamheden kan uitvoeren.
De technische inrichting van het berichtenverkeer wordt in Q4 opgepakt: de Serviceorganisatie Zorg zal aanbieders actief helpen om zaken op orde te brengen. Aanbieders ontvangen hier een duidelijke instructie over.

Moet een aanbieder een client per 1 januari 2024 opnieuw aanmelden middels een JW315-bericht? Wat gebeurt met zorgtoewijzingen in het berichtenverkeer met een einddatum na 31/12/2023?

Ja, gezien de benodigde juridische grondslag per 1 januari 2024 is dit noodzakelijk. Holland Rijnland moet een JW315-bericht ontvangen om een JW301-bericht toe te kunnen sturen.
Deze zorgtoewijzingen worden actief beëindigd door de toetredende gemeente. Dit betekent dat de aanbieder deze zorg opnieuw moet aanmelden met een JW315-bericht via het berichtenverkeer bij de Serviceorganisatie met als startdatum 1 januari 2024.

Wat betekent een zorgtoewijzing in het berichtenverkeer? Betekent dit dat de zorg betaald wordt?

De toegestuurde JW301 betekent dat u zorg kunt verlenen binnen de afgesproken maximale bestedingsruimte. Dit JW301 bericht kan gebruikt worden om de zorg daadwerkelijk te starten, maar is geen toekenning van budget.
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de zorg binnen de eigen budgetruimte blijft: overproductie wordt niet gefinancierd.

Hoe gaat de Serviceorganisatie Zorg om met de controle woonplaatsbeginsel?

Een controle van het woonplaatsbeginsel is altijd noodzakelijk. Van de toetredende gemeente ontvangt de Serviceorganisatie Zorg in Q4 een overzicht met jeugdigen waarvoor reeds een controle heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat hiermee de eerste JW315-berichten spoedig kunnen worden verwerkt.
Voor nieuwe jeugdigen die in 2024 worden aangemeld moet deze controle nog door de Serviceorganisatie Zorg gedaan worden.

Heeft de Serviceorganisatie Zorg een eigen gemeentecode binnen het berichtenverkeer?

Nee, berichten moeten worden ingediend bij de verantwoordelijke gemeente met de bijbehorende gemeentecode. Desbetreffende berichten worden in de applicatie bij de Serviceorganisatie Zorg afgeleverd.

Hoe ontvangen de aanbieders de nieuwe JW301-berichten?

Het is vanwege juridische argumenten niet mogelijk data
“in te lezen”. Wanneer aanbieder vanaf 1 januari 2024 een JW315- bericht toestuurt, ontvangt aanbieder na controle en goedkeuring van woonplaatsbeginsel en contractafspraken een JW301-bericht.

Ontvangt de Serviceorganisatie Zorg vanuit de toetredende gemeenten de relevante informatie over cliënten die in zorg zijn vóór 1 januari 2024?

Ja, de Serviceorganisatie Zorg ontvangt in Q3/Q4 2023 van de toetredende gemeente of de inkooporganisatie informatie over cliënten die in zorg zijn zoals BSN, naam en zorginzet (op basis van productcode, start- en eind datum). De Serviceorganisatie Zorg ontvangt geen inhoudelijke informatie over de zorg en de cliënt.
Wel zal op basis van de informatie van de aanbieder  afspraken gemaakt worden over eventuele zorgcontinuïteit. De Serviceorganisatie Zorg neemt de AVG in acht.

Als een zorgaanbieder al weet niet aan te sluiten bij HR, nu al een aantal cliënten te hebben maar ook nog nieuwe toewijzingen te krijgen dit jaar, hoe wordt hiermee omgegaan?

Wij vragen u dit kenbaar te maken zodat passende afspraken gemaakt kunnen worden.

Neemt de Serviceorganisatie Zorg ook de PGB verplichtingen van de toetredende gemeente over?

Nee, de Serviceorganisatie Zorg maakt alleen afspraken met jeugdhulpaanbieders voor de Zorg in Natura (ZIN).
De verantwoordelijkheden van de PGB-beschikkingen blijven een verantwoordelijkheid van de toetredende gemeente.

Wie kan verlengingen aanvragen?

De verwijzers zijn gemandateerd om verlengingen aan te vragen.

Vragen over verwijzingen

Wie kan in 2023 nog verwijzen?

De reeds bekende procedure binnen de toetredende gemeente blijft van toepassing. Als uit deze verwijzing een beschikking voortkomt, neemt de Serviceorganisatie Zorg deze over tenzij de aanbieder geen contract heeft per 1 januari 2024. Dan moet de zorg binnen 3 maanden na 1 januari 2024 overgedragen worden.

Vragen over het contract

Waar staat een voorbeeld van het contract?

Een voorbeeld van het contract staat op de Documenten-pagina van deze website.

Wat is de looptijd van het contract?

De overeenkomst gaat voor nieuwe aanbieders in op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2025.
Voor reeds gecontracteerde aanbieders is de looptijd van het contract ongewijzigd.

Holland Rijnland kan na afloop van de looptijd de overeenkomst stilzwijgend in zijn geheel of het Algemene deel met enkele Bijzondere delen verlengen met een periode van twaalf kalendermaanden.

Is de nieuwe overeenkomst, wanneer je je aanmeldt, geldig voor de gehele regio waar de toetredende gemeente zich bij aansluit?

Ja, het contract betreft de gehele regio Holland Rijnland.

In het contract staat de verplichting voor aanbieders aan te sluiten bij de Beschikbaarheidswijzer. Wat is dit?

De Beschikbaarheidswijzer is een website die inzicht geeft in de beschikbaarheid cq wachttijden voor zorgaanbod. Hiermee kan de verwijzer een cliënt  gerichter doorverwijzen naar beschikbaar aanbod van jeugdhulp. Dit biedt grote voordelen voor de hulpzoekende zelf en alle betrokken partijen.
De beschikbaarheidswijzer is te vinden op: https://beschikbaarheidswijzer.nl/

Wanneer worden de GI’s geïnformeerd?

Het proces voor de GI’s start in de tweede helft van 2023.

Betekent dit dat ik ook van locatie moet veranderen of dat mijn client nu in Holland Rijnland zorg moet ontvangen (ipv in de regio Haaglanden)?

Nee, dat is niet automatisch noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat de client de zorg op een bekende plek ontvangt en zo mogelijk dit ook daar kan afmaken.
Wel is in het contract het volgende artikel opgenomen waar we vragen rekening mee te houden:

Artikel 39: Locatie

  1. Als de jeugdzorgaanbieder gebruikmaakt van een locatie om (onderdelen van de) jeugdzorg aan te bieden, dan bevindt die locatie zich binnen de regio Holland Rijnland of binnen maximaal 20 km buiten de regio Holland Rijnland. Het leveren van jeugdzorg op een locatie buiten deze afstand is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Holland Rijnland.
  2. De locatie waar de jeugdzorgaanbieder de jeugdzorg levert, voldoet aan alle op de locatie en jeugdzorg van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem horen vanaf 1 januari 2024 ook tot onze regio

Wie heeft casusregie in de nieuwe situatie?

In het contract staat hier het volgende over opgenomen:

Artikel 29: 1Gezin1Plan

  1. De jeugdzorgaanbieder werkt in afstemming en samenwerking met de verwijzer conform de richtlijn 1Gezin1Plan waarbij bij voorkeur de verwijzer de rol van regie neemt voor het toezien op
    de totstandkoming en de naleving van afspraken omtrent interventies om de gestelde doelen van de jeugdige en zijn/haar gezin in het kader van 1Gezin1Plante behalen.
  2. De jeugdzorgaanbieder betrekt en weegt de in het verleden aan jeugdige of ouder(s) verleende diensten mee in de opstelling van het hulpverleningsplan om vast te stellen welke aanpak wel of juist niet heeft gewerkt.

Vragen over financiën

Voor welke vraag kan ik waar terecht?

U kunt voor vragen over de contractuele afhandeling van 2023 terecht bij uw contractmanager van het Servicebureau Haaglanden.
U kunt voor vragen over de nieuwe situatie mailen met  jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl.

U kunt voor vragen over de Toegang en (veranderingen in het ) jeugdhulp beleid terecht bij de gemeente Voorschoten.

Wat is de declaratietermijn in Holland Rijnland?

In artikel 64.1 van het contract is verwoord dat aanbieders uiterlijk binnen een maand  na afloop van de maand een declaratiebericht toesturen.

Hoe verloopt de verantwoording van geleverde zorg in 2023? Wie handelt dit hoe af?

De afronding van 2023 is voor Voorschoten een verantwoordelijkheid van het Servicebureau Haaglanden en de gemeente Voorschoten.
De afronding van 2023 is voor Kaag en Braassem een verantwoordelijkheid van GO!.

Ik ben het niet eens met de maximale tarieven. Wat kan ik doen?

De maximale tarieven zijn vastgesteld voor alle aanbieders in Holland Rijnland. De Serviceorganisatie Zorg kan hier bij hoge uitzondering van afwijken op basis van een ontvangen onderbouwing van de aanbieder.

Holland Rijnland werkt met maximale bestedingsruimten. Wat betekent dit?

De maximale bestedingsruimte is verwoord in artikel 59 van het contract. Voorafgaande aan een nieuw zorgjaar ontvangt de aanbieder een maximale bestedingsruimte. Binnen de maximale bestedingsruimte kan de jeugdzorgaanbieder de diensten leveren zoals overeengekomen. De jeugdzorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor een gelijkmatige in- en uitstroom van jeugdigen tijdens het boekjaar passend binnen deze maximale bestedingsruimte. Zonder een overeengekomen aanpassing van de maximale bestedingsruimte, betaalt Holland Rijnland niet de facturen die de maximale bestedingsruimte en/of verdeling per segment overschrijden.

.

Op basis waarvan wordt de maximale bestedingsruimte 2024 bepaald?

De maximale bestedingsruimte 2024 wordt met name bepaald door zorgcontinuering van zittende cliënten, verwachte instroom 2024 (op basis van verleden) en eventuele inhoudelijke beleidsrichtingen van de toetredende gemeente en de regio Holland Rijnland. Daarbij wordt financieel rekening gehouden met de zorgcontinuïteit van cliënten uit de toetredende gemeenten.

Wordt bij de uitbreiding in het contract bij HR gekeken naar de huidige zorg die je levert in de toetredende gemeente? Wordt de nu geleverde zorg (qua budget) dan toegevoegd aan de bestedingsruimte (het budgetplafond)?

Bij bekendmaking van de totale maximale bestedingsruimte (verdeeld over de segmenten) 2024 wordt inzichtelijk welk deel voor de toetredende gemeente is opgenomen.

Wordt de huidige bestedingsruimte die je als jeugdhulpaanbieder hebt afgesproken bij de toetredende gemeente meegenomen naar Holland Rijnland?

Nee, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor 2024 worden nieuwe afspraken gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de zorgcontinuïteit van cliënten.

Budget 0 euro: wat betekent dit?

Op dit moment is er binnen de regionale begroting geen financiële ruimte om bestedingsruimte toe te kennen aan nieuw toegetreden aanbieders. Deelname aan de overeenkomsten biedt hierdoor geen afnamegarantie voor de toegelaten jeugdhulpaanbieders.
Nieuwe aanbieders met geen cliënten uit de toetredende gemeenten reeds in zorg, kunnen een 0-euro budget ontvangen.
Nieuwe aanbieders met jeugdigen in zorg uit de toetredende gemeenten, zullen budget ontvangen voor de continuering van deze zorg.

Ontvangt de eerder aangemelde en gecontracteerde aanbieder meer budget dan een later aangemelde aanbieder?

Nee. de budgetten worden pas bepaald als alle aanbieders bekend zijn. Dit gebeurt in Q4.

Wie is verantwoordelijk voor de eindverantwoording 2023? Wordt dat ook gedaan door de Serviceorganisatie Zorg?

Nee, de eindverantwoording 2023 is geen verantwoordelijkheid van de Serviceorganisatie Zorg voor die zorg die geleverd is voor de toetredende gemeente. Dit wordt afgehandeld door de originele contractpartner.

Vragen over dienstomschrijvingen

Waar staan de dienstomschrijvingen van de verschillende vormen van zorg?

De catalogus Dienstomschrijvingen (Bijlage 5 van het contract) staan op de Documentenpagina van deze website.

De regio Holland Rijnland heeft geen verschillende categorieën ambulante inzet. Hoe kan ik hier toch onderscheid in maken?

In de regio Holland Rijnland wordt gefactureerd op functieniveau van de medewerker. Voor elk functieniveau van de medewerker (schaal 9/10/11/12) is een andere productiecode ingericht. Er kan op de ingeschaalde functieschaal van het ingezette personeel gefactureerd worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt in licht, middel, zwaar.

Back To Top Ga naar de inhoud