skip to Main Content

Gemeenten roepen VNG op blijvend in te zetten verhoging budget jeugdhulp

De colleges binnen Holland Rijnland ondersteunen de motie die de gemeenten Leiden en Assen indienden op de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De motie roept het Rijk op tot structurele compensatie van jeugdhulp en vergroting van de sturingsmogelijkheden hierop. Ook in Holland Rijnland hebben gemeenten flinke tekorten voor jeugdhulp, ondanks de onlangs toegezegde verruiming van het jeugdhulpbudget voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben te maken met structurele tekorten in het sociaal domein en dan met name in de jeugdhulp. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, zoals de korting van het rijk, de toename van de hulpvraag en de toegenomen zorgzwaarte van cliënten. Gemeenten proberen te besparen door efficiënter te werken, door preventieve maatregelen te treffen en hulp effectiever in te zetten. Toch leidt dit nog niet tot voldoende besparingen. Met de recente verhoging van het jeugdhulpbudget komt het Rijk gemeenten slechts gedeeltelijk tegemoet. Wat nodig is, zijn stevige afspraken over structurele compensatie, waarin de volumegroei wordt meegenomen. En ook nodig, is een betere sturing op de toegang tot jeugdhulp. Dit is waartoe de motie oproept.

Tijdens het VNG-congres van 4 juni, werd de inhoud van de motie toegelicht. De gemeenten dragen het VNG-bestuur op zich blijvend in te zetten voor stevige structurele bijdragen in de jeugdhulp én onderzoek naar de kosten- en volumegroei. Volgens Fred van Trigt, lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, een terechte noodkreet, want de problemen zijn groot. ‘De structurele tekorten lopen ook hier fors op. Met een blijvende inzet van de VNG bij het rijk hopen we dat er echt, structureel budget vrijkomt voor jeugdhulp. Binnen onze gemeenten willen we blijven doen wat nodig is voor hen die hulp nodig hebben, maar dat wordt steeds lastiger.’

Door de motie te steunen, doet Holland Rijnland een beroep op blijvende inzet van de VNG voor een verhoging van het jeugdhulpbudget. Dit sluit aan bij de lobby die Holland Rijnland al geruime tijd voert richting het rijk.

De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde op 5 juni 2019 met een overweldigende meerderheid in met de motie.

Back To Top Ga naar de inhoud