skip to Main Content

Contracteringsprocedure Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Potentiële jeugdhulpaanbieders

Potentiële jeugdhulpaanbieders kunnen zich alleen aanmelden voor een overeenkomst als zij naar het oordeel van regio Holland Rijnland kunnen aantonen dat zij:

  • één of meer diensten leveren waarvoor een tekort bestaat om de volledige ondersteunings- en/of hulpvraag binnen één of meer gemeenten af te dekken; óf
  • unieke diensten leveren van duidelijk toegevoegde waarde die nog geen deel uitmaken van het al gecontracteerde aanbod.

Contracteringsprocedure

Indien u van mening bent dat uw organisatie aan (één van de) bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldformulier | 235 kb | volledig ingevuld te retourneren naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. De deadline voor de indiending van het aanmeldformulier is 1 mei 2024 voor contractering per 1 januari 2025.
Na 1 mei 2024 ontvangt u een uitnodiging voor het doorlopen van de verdere contracteringsprocedure in het contractmanagementsysteem VendorLink. De procedure is beschreven in hoofdstuk 5 van het instructiedocument | 471 kb | en alle dienstomschrijvingen | 1 mb | kunt u hier terugvinden.

Belangrijke voorwaardes

Nieuw toegelaten jeugdhulpaanbieders worden toegevoegd aan het bestaand aanbod. Op dit moment is er binnen de regionale begroting geen financiële ruimte om bestedingsruimte toe te kennen aan nieuw toegetreden aanbieders. Deelname aan de overeenkomsten biedt hierdoor geen afnamegarantie voor de toegelaten jeugdhulpaanbieders.
We wijzen u erop dat sommige gemeenten het PGB-beleid hebben aangescherpt waardoor aan de toekenning van PGB-budget voor zorg geleverd door gecontracteerde jeugdhulpaanbieders extra voorwaarden worden gesteld. Wij adviseren u om de beschikkingen van de gemeenten hierop na te lezen of om contact op te nemen met de gemeenten voor meer informatie hierover. Tevens is het niet meer mogelijk om via het Expertteam een maatwerkovereenkomst af te sluiten zodra u gecontracteerd bent voor jeugdhulp.

Reeds gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders die reeds gecontracteerd zijn kunnen een verzoek indienen tot uitbreiding van diensten. Dit kan tevens via het aanmeldformulier | 247 kb |. Dit formulier kan het gehele jaar door worden ingediend via jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. Bij de beoordeling wordt tevens getoetst of er is voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden.
Wij streven er naar deze contracteringsprocedure binnen twee maanden af te ronden. Een uitbreiding van diensten betekent niet automatisch een uitbreiding van het budget. Alle dienstomschrijvingen | 1 mb | kunt u hier terugvinden.

Overeenkomsten en segmenten

De jeugdhulp in Holland Rijnland is verdeeld in de volgende segmenten:

  • Segment 1: Behandeling met verblijf
  • Segment 2: Wonen
  • Segment 3: Dagbesteding – Dagbehandeling
  • Segment 4: Ambulante jeugdhulp
  • Segment 5: Onderwijs
  • Segment 6: Crisis
  • Segment 7: Veiligheid

Het Algemeen deel van de Overeenkomst en de Bijzondere delen Overeenkomst kunt u hier terugvinden.

Ontwikkeltafels

De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om tijdens overleg aan de Ontwikkeltafels vorm en inhoud te geven aan de overeenkomst. Aan deze Ontwikkeltafels nemen jeugdhulpaanbieders en gemeenten deel om gezamenlijk tot afspraken te komen. Naast jeugdhulpaanbieders, waaronder vrijgevestigden, hebben ook Wmo-adviesraden en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) een plek aan tafel. De Ontwikkeltafels zijn openbare overleggen en kunnen ook worden bijgewoond door andere jeugdhulpaanbieders en belanghebbenden.

Back To Top Ga naar de inhoud