skip to Main Content

Contracteringsprocedure Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Potentiële jeugdhulpaanbieders

Potentiële jeugdhulpaanbieders kunnen zich alleen aanmelden voor een overeenkomst als zij naar het oordeel van regio Holland Rijnland kunnen aantonen dat zij:

  • één of meer diensten  leveren waarvoor een tekort bestaat om de volledige ondersteunings- en/of hulpvraag binnen één of meer gemeenten af te dekken; óf
  • unieke diensten  leveren van duidelijk toegevoegde waarde die nog geen deel uitmaken van het al gecontracteerde aanbod.

Contracteringsprocedure

Indien u van mening bent dat uw organisatie aan (één van de) bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldformulier | 307 kb | volledig ingevuld te retourneren naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. Aan de hand van dit aanmeldformulier wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld of u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Indien de aanmelding is goedgekeurd, ontvangt u daarna een uitnodiging voor het doorlopen van de verdere contracteringsprocedure in het contractmanagementsysteem VendorLink. De procedure is beschreven in hoofdstuk 5 van het instructiedocument | 761 kb |.

Data toelating potentiële jeugdhulpaanbieders

Er zijn twee mogelijke toelatingsdata, namelijk op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. Toelating op andere momenten is alleen mogelijk met een gemotiveerd afwijkingsbesluit van Holland Rijnland.

Datum toetreding Uiterste datum inleveren aanmeldingsformulier
1 juli 2023 1 maart 2023
1 januari 2024 1 september 2023

Aansluiting Voorschoten en Kaag en Braassem per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zullen de gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem zich aansluiten bij Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Jeugdhulpaanbieders vanuit deze gemeenten kunnen zich aanmelden voor een contract met Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. De aanmelding hiervoor dient uiterlijk 1 september 2023 te zijn ingediend via het aanmeldformulier. De reguliere contracteringsprocedure zal hiervoor worden gevolgd.

Voor meer informatie over de aansluiting van de nieuwe gemeenten verwijzen wij u naar de Q&A.

Reeds gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders die reeds gecontracteerd zijn kunnen een verzoek indienen tot uitbreiding van diensten. Dit kan tevens via het aanmeldformulier | 307 kb |. Dit formulier kan het gehele jaar door worden ingediend via jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. Bij de beoordeling wordt tevens getoetst of er is voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden.

Wij streven er naar deze contracteringsprocedure binnen twee maanden af te ronden. Een uitbreiding van diensten betekent niet automatisch een uitbreiding van het budget.

Nieuwe jeugdhulpaanbieders

Nieuw toegelaten jeugdhulpaanbieders worden toegevoegd aan het bestaand aanbod. De stijgende uitgaven voor jeugdhulp brengen andere gemeentelijke voorzieningen in gevaar en raken de totale financiële positie van gemeenten fors. Op dit moment is er binnen de regionale begroting geen financiële ruimte om bestedingsruimte toe te kennen aan nieuw toegetreden aanbieders. Deelname aan de overeenkomsten biedt hierdoor geen afnamegarantie voor de toegelaten jeugdhulpaanbieders.

Overeenkomsten en segmenten

De jeugdhulp in Holland Rijnland is verdeeld in de volgende segmenten:

  • Segment 1: Behandeling met verblijf
  • Segment 2: Wonen
  • Segment 3: Dagbesteding – Dagbehandeling
  • Segment 4: Ambulante jeugdhulp
  • Segment 5: Onderwijs
  • Segment 6: Crisis
  • Segment 7: Veiligheid

 Het Algemeen deel van de Overeenkomst en de Bijzondere delen Overeenkomst kunt u hier terugvinden.

Ontwikkeltafels

De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om tijdens overleg aan de Ontwikkeltafels vorm en inhoud te geven aan de overeenkomst. Aan deze Ontwikkeltafels nemen jeugdhulpaanbieders en gemeenten deel om gezamenlijk tot afspraken te komen. Naast jeugdhulpaanbieders, waaronder vrijgevestigden, hebben ook Wmo-adviesraden en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) een plek aan tafel. De Ontwikkeltafels zijn openbare overleggen en kunnen ook worden bijgewoond door andere jeugdhulpaanbieders en belanghebbenden.

Back To Top