skip to Main Content

Aanpak wachttijden in volle vaart verder

Een belangrijke prioriteit van de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland is om de wachttijden terug te dringen. Afgelopen zomer zijn gesprekken gevoerd met bestuurders van diverse gecontracteerde aanbieders, toegangsteams en Gecertificeerde Instellingen over mogelijke oplossingsrichtingen. In de komende maanden worden deze oplossingsrichtingen uitgewerkt om vanaf 1 januari 2024 te kunnen starten met het kleinschalig ontwerpen en testen van deze oplossingen.

Aanpak: stap voor stap steeds beter

De aanpak van wachttijden bestaat uit kleinschalige tests, experimenten en pilots die bij succes verder kunnen worden uitgerold over de hele regio. Omdat wachttijden een systeemprobleem zijn, zijn effectieve maatregelen onmogelijk volledig op de tekentafel te ontwerpen. Daarvoor moeten we leren in de praktijk (leren door te doen) en op basis van deze inzichten bijsturen. Maar ook leren van het verleden: als we het echt anders willen, moeten we het ook echt anders aanpakken – en niet ‘hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten’.

Focus op drie ontwikkellijnen

Afgelopen zomer zijn meer dan 100 ideeën voor deze kleinschalige tests, experimenten en pilots opgehaald. Om hier lijn in aan te brengen zijn deze ideeën samengevoegd tot een innovatieportfolio van 10 ontwikkellijnen, waarbij we starten met 3, namelijk collectiveren, breder behandelen en gezamenlijke triage. Deze ontwikkellijnen zijn gekozen omdat hier de meeste overeenstemming op was tussen de verschillende ketenpartners en omdat zij inhoudelijk voorliggend zijn op de andere ontwikkellijnen.

Gezamenlijke aanpak in ontwikkelteams

De jeugdhulpketen is een complex systeem. Daarom is het belangrijk dat we wachttijden gezamenlijk aanpakken om te voorkomen dat een oplossing op de ene plek in de keten zorgt voor een groter knelpunt op een andere plek. We starten in het laatste kwartaal van dit jaar met ontwikkelteams bestaande uit een afvaardiging van verschillende ketenpartners die aan de slag gaan met het verder uitwerken van de ontwikkellijnen en de bijbehorende pilots.

Meedoen?

Hebt u als organisatie interesse om aan te sluiten bij één van de drie ontwikkelteams? Neem dan contact op met Irene Oosting (i.oosting@katwijk.nl) of Herma Kip (h.kip@katwijk.nl)

Back To Top Ga naar de inhoud