skip to Main Content

Automatisch berichtenverkeer

Regio Holland Rijnland maakt sinds 2017 gebruik van het automatisch berichtenverkeer. De facturatie voor aangesloten gemeenten binnen regio Holland Rijnland verloopt uitsluitend via dit berichtenverkeer. Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn hiervan uitgezonderd. Regio Holland Rijnland maakt gebruik van het berichtenverkeer om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor jeugdhulp mogelijk te maken en werkt volgens de meest recente versie van de iStandaarden, zie https://istandaarden.nl. Het berichtenverkeer is een middel om inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van bestedingen, doorlooptijden, budgetuitnutting en wordt gebruikt voor facturatie en betaling van geleverde hulp.

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunnen gesteld worden via  jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland kan geen advies geven over het gebruik van softwarepakketten aan jeugdhulpaanbieders.

Stappenplan van aanmelding tot facturatie (zie protocol bedrijfsvoering):

 1. Cliënt wordt via verwijzer (JGT, huisarts, jeugdarts, medisch specialist) bij de jeugdhulpaanbieder aangemeld
 2. Jeugdhulpaanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (JW315) via Vecozo naar de Serviceorganisatie Zorg.
 3. Het verzoek om toewijzing (JW315) wordt door Serviceorganisatie Zorg – indien akkoord – omgezet naar een toewijzingsbericht (JW301). Dit toewijzingsbericht wordt door de Serviceorganisatie Zorg via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) naar Vecozo gestuurd. Daar kan de jeugdhulpaanbieder dit toewijzingsbericht ophalen (handmatig of automatisch).
 4. Jeugdhulpaanbieder verstuurt maandelijks via Vecozo een factuur (JW323).
 5. Holland Rijnland streeft ernaar om goedgekeurde facturatieberichten binnen 7 werkdagen te betalen.

Het protocol bedrijfsvoering geeft toelichting over het gebruik van het automatisch berichtenverkeer.

Protocol bedrijfsvoering

Het protocol bedrijfsvoering | 485 kb, versie april 2022 | is een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

Corona meerkostenregeling

Meerkosten als gevolg van het volgen van de RIVM- maatregelen in het kader van de coronacrisis worden vergoed. Jeugdhulpaanbieders kunnen hiervoor een aanvraag doen door het ingevulde landelijk format te mailen naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer versie 3 van het Continuïteitsconvenant ondertekend is. Als aan de jeugdhulpaanbieders bekend is gemaakt dat de aanvraag is goedgekeurd, kunnen zij de facturen opsturen naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl.

Meerkosten zijn de directe extra kosten:

 • die een jeugdhulpaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden.
 • die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM.
 • die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden.
 • die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan de RIVM-richtlijnen.
 • en die niet al op andere wijze zijn gecompenseerd.

De landelijke werkwijze hiervoor is januari 2021 gepubliceerd. | 168 kb |

Voorbeelden van meerkosten

 • Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
 • Bij verblijfszorg extra inzet van medisch personeel voor de beoordeling van ziekteverschijnselen of voor de verzorging van cliënten die in quarantaine zijn.
 • Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren.
 • Extra inhuur personeel vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: testen en quarantaine)
  • Zolang deze extra inzet niet al op andere manieren wordt gefinancierd.
 • Beschikbaarstelling van quarantaineopvang.
 • Vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg met zich meebrengen.
  • Enkel indien er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet, kan er sprake zijn van meerkosten.
 • Kosten van de vaccinatie voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:
  • Extra personeelsinzet als gevolg van de hogere afwezigheid onder personeel in verband met de COVID-19 vaccinatie in één van de 25 grote vaccinatielocaties;
  • Extra reiskosten personeel naar en van één van de 25 grote vaccinatielocaties voor de COVID-19 vaccinatie, tijdens of buiten werktijd.

Voorbeelden van zaken die geen meerkosten zijn

 • Hogere uitvoeringskosten.
 • Hogere overheadkosten van aanbieders.
 • Waaronder personeel en organisatie
 • Vergoeding van niet-geleverde zorg.
 • Alternatieve levering van zorg.
 • Uitgestelde vraag van noodzakelijke zorg.
 • Een hogere vraag naar zorg of maatschappelijke voorzieningen die niet een direct gevolg is van de coronamaatregelen.

Verantwoording

Verantwoording is bedoeld om zekerheid te krijgen over bestedingen. De samenwerkende gemeenten leggen elk via hun eigen jaarrekening verantwoording af over de bestedingen van de ontvangen middelen voor jeugdhulp. Voor de uitvoering van de Jeugdwet dienen de regio Holland Rijnland én de individuele gemeenten zekerheid te krijgen over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de besteding van de ter hen beschikking staande middelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat opdrachtnemers verantwoording afleggen aan de samenwerkende gemeenten. De regels kunnen jaarlijks veranderen. De landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en regionale wijzigingen zijn hier debet aan. De jeugdhulpaanbieders worden jaarlijks tijdig – uiterlijk medio december- geïnformeerd over de wijze van verantwoording. Neem voor vragen over het verantwoordingsproces contact op via jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl.

Back To Top