skip to Main Content

Geen vergoeding van niet-gecontracteerde jeugdhulp

Nieuwe cliënten in 2016

De contractering voor jeugdhulpaanbieders voor 2016 in de Holland Rijnland-gemeenten is afgerond.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat zorg aan nieuwe jeugdige cliënten door niet door Holland Rijnland gecontracteerde aanbieders niet wordt vergoed.
N.B. Onder nieuwe cliënten verstaan wij díe cliënten, die pas ná 1 januari 2015 een indicatie of verwijzing voor een vorm van jeugdhulp hebben gekregen.

Back To Top